organisatie

Ambassadeurs van Christus
Wij geloven dat we tot meer geroepen zijn dan alleen 'kerkgangers'. Wij geloven dat het Woord van God ons uitdaagt om te handelen en te wandelen als ambassadeurs van Christus. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God [Zelf] door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen. (2 Kor. 5:20).

Als ambassadeurs (gezanten) van Christus hebben wij, dankzij het verzoenende werk van Jezus Christus, de taak om Hem te vertegenwoordigen, in ons omgaan met elkaar, het omzien naar de wereld om ons heen en in onze relatie met God.
Wij bouwen met elkaar, aan geestelijk volwassen mensen, die Jezus Christus hebben leren kennen, die wandelen in de kracht van de Heilige Geest en die het verlangen hebben Zijn Liefde, Zijn Kracht en Zijn Koninkrijk kunnen én willen bekendmaken.

Samen zoeken, samen veranderen, samen bekendmaken.
Samen....Het is altijd Gods verlangen en bedoeling geweest om een volk te hebben, niet allemaal eenlingen, maar een volk, een natie. ' Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat [God Zich] tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in  ontferming aangenomen bent. (1 Petrus 2:9-10).
'Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.’ (Hebr. 8:10).

Samen zoeken.
Wij geloven dat we de opdracht hebben om in alles wat we doen éérst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid te zoeken. 'Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.’ (Mat. 6:33). Deze zoektocht is iets wat we samen, als gemeente ondernemen en daarbij oog houden voor ieders eigen ontwikkeling en tempo. Maar wel met het verlangen dat Gods koninkrijk meer en meer gestalte krijgt in onze gemeente en in de persoonlijke levens van de deelnemers.

Samen veranderen.
Wij geloven dat wanneer we samen op zoek gaan én leven vanuit het koninkrijk van God, we allemaal veranderen. De tegenwoordigheid en liefde van God verandert een ieder van ons naar Zijn beeld en wil. Dit is onvermijdelijk. Vanuit
het woord van God en vanuit eigen ervaring zien we dat een ieder die met God in aanraking komt, verandert.. 'En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. (Rom 12:2).

Samen bekendmaken.
Wij hebben het verlangen om de liefde van God, Zijn kracht en Zijn genade in deze wereld bekend te maken. Samen als gemeente, maar ook individueel, op de unieke plek in de wereld en maatschappij die ons is gegeven. Dit doen wij vanuit de overtuiging die we hebben dat God de kerk een duidelijke opdracht gegeven heeft. 'Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs alle volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb ik acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld ‘(Mat. 28:18-20).
Door het werk van Jezus heeft Hij de wereld met God verzoend en ons de  ‘bediening der verzoening’ toevertrouwd:. ‘En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft’ (2 Kor. 5:18).

Wij geloven dat er maar één God is die zichzelf niet alleen geopenbaard heeft als de Vader van de hele schepping, maar zich ook heeft geopenbaard door zijn enige Zoon Jezus Christus (Col. 1:15, Joh. 1:1-4) en Zich zal blijven openbaren door de Heilige Geest (Joh. 15:26, Hand.
5:3-4).

Wij geloven dat God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest één zijn en de Godheid genoemd wordt (Col. 2:9). Zij zijn één in doel, maar verschillend in functie ( Suggestie: Ef. 4:4-6

Wij geloven dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is, dat geschreven is door mensen die door de Heilige Geest geïnspireerd werden (2 Pet. 1:21). Aan dit woord mag niets worden toegevoegd en er mag niets van afgebroken worden.

Wij geloven dat Jezus volledig mens en volledig God was (Fil. 2:5-8, Heb. 4:15) en dat Hij het beeld is van de onzichtbare God (Col. 1:15). Wij geloven dat Hij aanbeden en geëerd hoort te worden.

Wij geloven dat Jezus in deze wereld is gekomen om de mens te verlossen van zonde (1 Joh. 1:29) en dat Hij de enige Weg is tot God de Vader (Joh. 14:6).

Wij geloven dat redding voor de mens een gift van God is (Joh. 3:16, Rom. 6:23, Ef. 2:8).

Wij geloven in de gaven van de Heilige Geest (zoals tongentaal, wonderen, tekenen en profetie; 1 Kor. 12) en dat deze gaven voor de kerk van vandaag zijn.

Wij geloven in de waterdoop door middel van onderdompeling (Hand. 8:36-38, Rom. 6:4) en dat deze doop een getuigenis is aan de natuurlijke en geestelijke wereld van een sterven aan een oud leven en een opstanding in een nieuw leven.

Wij geloven dat bovenstaande leerstellingen belangrijk zijn, maar dat het meest vitale aspect van redding de vrucht van Jezus behoort te zijn in elke gelovige.

De apostel Paulus heeft gezegd: Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde zijn geworden. En al zou ik [de gave van] de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets (1 Kor. 13:1-2).

We geloven in de zegen die rust op het geven aan anderen. Daarom willen wij ook als gemeente een gevende houding hebben. We ondersteunen om die reden verschillende projecten/mensen op financieel, praktisch en geestelijk gebied. Sommige mensen die ondersteuning krijgen zijn deelnemers van HOPE die elders op de wereld werken om het Koninkrijk van God zichtbaar te maken. Andere mensen hebben zelf rechtstreeks ondersteuning nodig in gebed, bemoediging en ook op financieel gebied.

Persoonlijk contact met de mensen die we sponsoren vinden we belangrijk. Zendelingen werken vaak in minder luxe omstandigheden en geven veel van zichzelf om hun werk te doen. Kinderen in ontwikkelingslanden doorlopen meestal een veel betere ontwikkeling wanneer ze worden bemoedigd door hun sponsor. Ze krijgen hierdoor meer zelfvertrouwen en voelen zich hierdoor niet alleen staan.

Wilt u ons  steunen, dan kunt u dat doen door uw bijdrage te storten op onze bankrekening.

Rekeningnummer NL68 INGB 0004 6180 33 ten name van HOPE te Ede.
Onder vermelding van: Gift

U kunt nu ook online uw gift doneren. Gebruik de 'Paypal Doneren' knop om naar een beveiligde betaalomgeving te gaan.

Wij zijn een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat de giften die u aan ons doet fiscaal aftrekbaar zijn. Voor meer informatie over deze aftrekbaarheid kunt u terecht bij de Belastingdienst.

Voor overige vragen over de financiën van onze gemeente kunt u mailen naar penningmeester@hopechurch.nl

ANBI
Wij zijn een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat de giften die u aan ons doet fiscaal aftrekbaar zijn. Voor meer informatie over deze aftrekbaarheid kun je terecht bij de Belastingdienst.

Algemene informatie over onze ANBI status.
Naam: HOPE - House Of Praise Ede
Adres: Heimanslaan 5, 6717 ZC te Ede
E-mail: contact@hopechurch.nl
RSIN: 820669428
Bankrekeningnummer: NL68 INGB0004618033

Bestuurssamenstelling.
Het bestuur bestaat uit voorganger en leiderschapsteam.

Beloningsbeleid.
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.
De voorganger ontvangt een traktement voor de prediking, het voorgaan in de eredienst en pastorale werk. Er zijn geen medewerkers in loondienst.

Doelstelling.
Wij bouwen met elkaar, naar geestelijk volwassen mensen, die Jezus Christus hebben leren kennen, die wandelen in de kracht van de Heilige Geest en die het verlangen hebben Zijn Liefde, Zijn Kracht en Zijn Koninkrijk te kunnen én willen bekendmaken.

Documenten.
Standaardformulier publicatieplicht Kerkgenootschappen
Beleidsplan
Jaarverslag

Meer informatie.
Voor verdere informatie over de financiën van onze gemeente kunt u op de onderdelen hiernaast klikken of mailen naar: penningmeester@hopechurch.nl